درآمدی بر روانشناسی علم

روانشناسی علم شاخه ای از روانشناسی نظری است که به بررسی علمی تعامل آدمی با پدیدهٔ علم می پردازد

ماهیت تعاملی روانشناختی علم، جایگاه روانشناختی علم، پدیده علم چه نقشی در روان دارد، آدمی چه اثری بر پدیدهٔ علم می نهد

علم در فلسفه و روانشناسی علم در مبانی نظری(فلسفه، مکاتب روانشناختی) دو زمینه یابی اساسی تاریخی محسوب می گردند.

روشهای تحقیق علمی، کانون روش شناختی محسوب می شود

انگیزه های روی آوری به علم، چشم اندازهای علمی، ، طبقه بندی روانشناختی علوم، ویژگیهای شخصیّتی بر حسب نوع و طبقه علم (چه شخصیتهایی به شاخه های علوم گوناگون روی می آورند) ‏

انواع ظرفیتهای شناختی آدمی و نظیر آنها مباحث عمده این شاخه تخصصی را تشکیل می دهند.


خودپویشی در روانشناسی تعاملی