هوش

هوش

هوش  در چشم انداز تعاملی به معنای «توانایی یادگیری مفاهیم، تجربهٔ دانسته ها و پیونددهی آنها» است.

این مفهوم تعاملی متأثر از سه ظرفیت شناختی تحلیلی، تجربی و تحصیلی است.

هوش تحلیلی

این نوع هوش به معنای توانایی‌ فهم‌، دریافت ‌و گیرایی تیز در محوریابی، ریشه‌یابی سادهٔ مفاهیم، تجزیه‌ و تحلیل‌ مطالب،‌ طبقه‌بندی راحت مفاهیم به شیوه‌های نوین، ارایهٔ آسان دسته‌بندیهای جدید از مفاهیم و سرانجام، سازماندهی مباحث است.

هوش تجربی

به معنای ظرفیّت یکپارچگی حسّی_ حرکتی برای شناخت و توانایی در تجربهٔ دانسته‌ها برای روشن شدن مطلب است که طبعا با تیزحسّی و فعالیّت در محیط همراهی دارد. به تعبیر دیگر هوش تجربی «یکپارچگی حسی حرکتی برای شناخت» است.

هوش تحصیلی

این هوش به معنای توانایی یاد‌گیری دقیق موادّ درسی و مباحث تحصیلی و فهم آنها برای انجام دقیق کار و افزایش دقّت عمل است که منجرّ به موفّقیّت در واحدهای عملی طیّ دوران تحصیل می شود


ملاحظاتی در نارسائیهای تشخیصی اختلالات عاطفی کودکان تیزهوش