زوج درمانی تعاملی

زوج درمانگری تعاملی

زوج درمانی تعاملی

زوج درمانی تعاملی با تأکید بر پنج مؤلفه مهم رضایت زناشویی یعنی «پشتیبانی»، «ارزندگی»، «پیمانداری»، «همراهی» و «همکاری» صورت می پذیرد.

ارزندگی به مفهوم ارجگذاری به عقاید و نظرات و توجّه به خواسته‌ها و گذشت از لغزشهاست.

پیمانداری اشاره به صداقت، وفاداری و قابلیت اعتماد دارد.

همراهی به معنای آرامش خاطر ناشی از اعتماد و همراهی در زندگی است.

همکاری ارزشگزاری به همسر، مسؤولیّت پذیری و اهمیّت به رابطهٔ زناشویی

امّا محور کانونی و هستهٔ مرکزی رضایت زناشویی در مؤلّفهٔ بنیادین پشتیبانی است. 

پشتیبانی اشاره به حمایت، از عهده زندگی مشترک برآمدن، وقت گذاشتن برای گفت و گو، تشویق پیشرفت، پذیرش غیرمشروط و پرهیز از پنهانکاری است.

 زوج درمانی تعاملی از سه حیطه اساسی تشکیل یافته است:

الف)آماده سازی فردی

ب) همسر پذیری

ج) بهسازی پیوندروانشناسی جنسی استعداد