هوش موفق

هوش موفق

موفّقیّت  و ابعاد سه گانهٔ آن

بررسی تحلیلی در سه مرحله بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی بر روی هزار و صد نفر از طبقات بزرگسال نشان داد که سه قلمرو بزرگ موفقیت وجود دارد.

موفّقیّت 

 1. فرد موفّق كسی‌ است كه‌ از عهدهٔ‌ كارهایی‌ كه‌ به‌ وی‌ سپرده‌ شده‌ به‌ خوبی‌ برمی‌آید 
 2. كسب‌بهترین‌ و بیشترین‌ نتیجه‌ (مطلوب از دیدگاه‌ جامعه) با تلاشهای فرد و وسایل‌ و زمان‌ كم‌ 
 3. استفادهٔ‌ درست‌ از موقعیتهای‌ زندگی‌برای‌ پیشرفت‌
 4. احساس‌ رضایت‌ از انجام‌ كاری‌ كه‌ فرد را به‌ هدفش‌ برساند 
 5. استفادهٔ‌ درست‌ از هوش، استعداد و توانائیها برای‌ پیشرفت‌ به‌ بهترین‌ نحو 
 6. رضایت‌ از تلاش‌ شخصی‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ 
 7. نتیجه‌ گیری‌ مثبت در ازای ‌تلاش‌ 
 8. هدفداری‌ و احساس‌ نزدیكی‌ مستمرّ به‌ هدف‌ 
 9. احساس‌ خوشبختی‌ و‌ رضایت‌ از زندگی‌ 
 10. داشتن‌ ارادهٔ‌ بالا در پیدا كردن‌ روش‌ درست‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ 
 11. پشتكار زیاد همراه‌ با هوش‌ بالا و هوش‌ اجتماعی‌ خوب‌ و پذیرش‌ اشتباهها 
 12. رساندن كارها‌ به‌ نتیجهٔ‌ مطلوب‌ 

1) جدّیت در هدفمندی 

«نتیجه‌گیری‌ مثبت در ازای ‌تلاش،‌ هدفداری‌ و احساس‌ نزدیكی‌ مستمرّ به‌ هدف، احساس‌ خوشبختی‌ و‌ رضایت‌ از زندگی‌، داشتن‌ ارادهٔ‌ بالا در پیدا كردن‌ روش‌ درست‌ رسیدن‌ به‌ هدف، پشتكار زیاد همراه‌ با هوش‌ بالا و برجستگی اجتماعی‌ خوب‌ و پذیرش‌ اشتباهها و رساندن كارها‌ به‌ نتیجهٔ‌ مطلوب».‌ 

2) بهینگی در بازدهٔ تكالیف

«فرد موفّق كسی‌ است كه‌ از عهدهٔ‌ كارهایی‌ كه‌ به‌ وی‌ سپرده‌ شده‌ به‌ خوبی‌ برمی‌آید و با تلاشهای فرد و وسایل‌ و زمان‌ كم‌ به كسب ‌بهترین‌ و بیشترین‌ نتیجه‌ (مطلوب از دیدگاه‌ جامعه) نايل مي‌شود».

3) پیشرفت رضایتمندانه 

«استفادهٔ‌ درست‌ از موقعیّتهای‌ زندگی‌برای‌ پیشرفت، احساس‌ رضایت‌ از انجام‌ كاری‌ كه‌ فرد را به‌ هدفش‌ برساند، استفادهٔ‌ درست‌ از هوش، استعداد و توانائیها برای‌ پیشرفت‌ به‌ بهترین‌ نحو و رضایت‌ از تلاش‌ شخصی‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ هدف».‌ 

لذا این تعریف از موفقیت  را می توان ارایه داد:

موفّقیّت: «جدّیت در هدفمندی، بهینگی در بازدهٔ تكالیف و یا پیشرفت رضایتمندانه».


مبانی نظری نخبگی