تیزهوشی سازماندهی

تیزهوشی سازماندهی

«تیزهوشی سازماندهی» به موهبت خدادادی در توانایی درک، یادگیری، شناخت مفاهیم، تجزیه و تحلیل، ریشه‌یابی، موقعیّت سنجی، طبقه‌بندی مفاهیم و انجام کار در سطح برجسته با پیدا کردن راه انجام آن، اشاره دارد.

سازماندهی شامل سه زیر عامل اساسی است:

  1. موهبت خدادادی: در هوش و استعداد بالا
  2. مفهوم‌یابی: توانایی درک، یادگیری و شناخت مفاهیم و طبقه‌بندی آنها
  3. رهکاریابی تحلیلی: پیدا کردن راه انجام هر کاری در سطح برجسته بر اساس فهم، ریشه‌یابی، تجزیه و تحلیل و موقعیّت‌سنجی

این قلمرو از تیزهوشی به ترتیب شامل هفت مفهوم بنیادین زیر است:

  1. مفهوم‌پردازی: تشکیل مفهوم، درک معنی، انتزاع و شناخت
  2. ریشه‌یابی: توالی، ردیف‌بندی، استنتاج و استدلال، قیاس، استقراء، استنادسازی، تعلیل و استنباط علّیّتی
  3. تحلیل: مؤلفه‌یابی و تجزیه
  4. تلازم
  5. تعیین موقعیت
  6. یکپارچگی: سازمان‌دهی شناختی و ترکیب
  7. بازنمود: جذب و بازتاب نظریه‌های جدید

بنابراین، مفاهیم هفت‌گانهٔ سازماندهی در یک توالی منطقی قرار دارند.


خلاقیت و خود