دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی


دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی، پایه گذار مکتب روانشناسی تعاملی و پی‌ریز مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه است که چهار دهه تجربه علمی، تخصصی و حرفه‌ای‌اش متمرکز در قلمرو روانشناسی و آموزش و پرورش نخبگی بوده است.

 


همکاران هیجان اندیشه

مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» (به شماره ثبت ۴۵۴۷۷) یک نهاد تخصّصی غیر دولتی است که  به ارائهٔ فعّالیّتهای حرفه‌ای در حیطه‌های آموزش، تشخیص، درمان، تربیت کارورز و دستیار، پژوهش و ‏انتشارات و نیز تهیهٔ ابزارهای تشخیصی تخصّصی بر اساس «مکتب روانشناسی تعاملی» می‌پردازد.‏ این مکتب علاوه بر روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی (هوش، استعداد، خلاقیت، تیزهوشی و نبوغ) در قلمروهای تشخیص، بهداشت‌روان، مشاوره، درمان، آموزش و پرورش کاربردهای سودمند ‏وسیعی دارد.


درباره هیجان اندیشه​​​​

کلینیک روانشناسی آنلاین سروش


مشاوره فردی آنلاین با روانشناسان هیجان اندیشه


اخذ نوبت مشاوره آنلاین

فهرستهای جامع تشخیصی


آزمونهای روانشناختی سنجش استعداد، شخصیت، هوش، تیزهوشی، خلاقیت، ظرفیت تصمیمگیری، قدرت رهبری و مدیریت، پیوندجویی و روابط اجتماعی


فهرست جامع تشخیصی کودک

بررسی استعدادیابی، شخصیت و بهداشت روان کودک


اجرای آنلاین

فهرست جامع تشخیصی نوجوان

بررسی جامع بهداشت روان نوجوان


اجرای آنلاین

فهرست جامع تشخیصی فردی

سنجش جامع فردی


اجرای آنلاین

فهرست جامع تشخیصی رضایت زناشویی

سنجش عوامل رضایت زناشویی


اجرای آنلاین

فهرست جامع تشخیصی بهداشت روان

نیمرخ جامع بهداشت روان


اجرای آنلاین

فهرست جامع استعدادیابی

سنجش هوش، استعداد و خلاقیت


اجرای آنلاین

فهرست جامع تشخیصی آمادگی ازدواج

آمادگی سنجی ازدواج جوانان


اجرای آنلاین

فهرست جامع تشخیصی رضایت شغلی

سنجش جامع رضایت شغلی


اجرای آنلاین

مشاهده همه آزمون‌های تشخیصی تعاملی

آزمون‌های تعاملی


خدمات هیجان اندیشه

مشاوره روانشناسی 

(Soroush)


برگزاری جلسات مشاوره آنلاین و حضوری روانشناسیرضایت از زندگی

تشخیص جامع

(Assessment)


برگزاری آزمون های روانشناختی به جهت سنجش استعداد، شخصیت، هوش، تیزهوشی، خلاقیت، ظرفیت تصمیمگیری، قدرت رهبری و مدیریت، پیوندجویی و روابط اجتماعی

خود شناسی

کتب و مقالات

(Books , Articles)


متون مکتوب از روانشناسی تعاملی در قالب کتب و مقالهدانشنامه

مدرسه تعاملی

( School)


برگزاری دوره‌های آموزش غیر حضوری در حوزه‌های تخصّصی و عمومی روانشناسی تعاملی


تعالی فردی