خودپویشی در روانشناسی تعاملی

بر اساس «انگاره تعادل روان» یکی از سه قلمرو بزرگ سلامت روان را حوزه «دادپویی» (در کنار خشنودی و پایداری روانی) تشکیل می دهد.

«دادپویی» دربرگیرنده «نیروی روانی»، «خود پویشی» و «خویشتنداری» مبتنی بر «پاکزیستی» است که سبب رفع بیتابی روانی شود. لذا دادپویی مرکّب از دو مؤلّفه مهم است: پویش و اعتدال

«پویش» اشاره به «نیروی روانی» و «خود پویشی» مبتنی بر «پاکزیستی» دارد.

مراد از پاکزیستی، «اعتقاد به خدا و اهمیت دهی بازگشت به سرشت الهی و اصالت، با پیگیری زندگی پاک و سالم و بدون ریا با همه وجود، بر پایه استقرار در مسیر نیل به ارزشهای معنوی و پایبندی به اخلاق و قراردهی انسانیت، درستی، راستگویی و صداقت در سرلوحة زندگی و محوریت وفاداری و تعهّد در زندگی و نیز رعایت حقوق دیگران و انصاف» است.

نیروی روانی در این جا بدین معناست: «احساس نیرومندی شدید در کارهای مورد علاقه همراه با فراگیری اندیشه‌های هیجان انگیز در زندگی که فرد را به سوی انجام برای کار بزرگِ نو و جذّاب سوق می دهد».

«خودپویشی» در این جا یعنی «باور به پویایی به طوری که فرد به تلاش برای کارهای بدون نقص می پردازد. چنین وضعیتی برای وی نفوذ در دیگران را ثمر می دهد و خود نیز خوشحال از اثرگذاری در دیگران و خشنود از احساس پرورش دیگری است».

مطالعات نشان می دهند که خود پویشی زنان با سابقه جرّاحی زیبایی کمتر از بدون سابقه است.(بابایی، 1398)
خلّاقیّت، هوش و تیزهوشی