همه دوره ها

استعداد: مبانی تشخیص و پرورش

«پرورش تعاملی استعداد» بر پایهٔ تعامل دو جنبهٔ تواناییهای بنیادین و زمینه‌ها مبتنی بر «ماهیّت تعاملی تیزهوشی و استعداد» پی‌ریزی شده است.

بی تردید این اقدامات تخصصی پرورشی مبتنی بر پی ریزی کوششهای علمی استعدادیابی است.

از ساختار پرورش استعداد می‌توان در چارچوب راهبرد فراگیرسازی برای پرورش دو حیطهٔ اساسی استعداد یعنی استعداد تحصیلی وخلّاقیّت در چهار سطح فردی،کلاسی، پایه‌ای وآموزشگاهی بهره برد.

مراحل ذیل با توجّه به سطح کلاس بیان شده است: